วิธีเขียนวัตถุประสงค์บทคัดย่อ Abstract (ภาษาอังกฤษ)

จุดประสงค์ ของ บทคัดย่อ

การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

หากจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ นั้น บทคัดย่อ (Abstract) ก็คืองานเขียนฉบับย่อของงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำมาทั้งหมดนั่นเอง บทคัดย่อที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลในงานวิจัยของผู้วิจัยไปสู่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วนผ่านใจความที่กระชับ ( Concision) ถูกต้อง (Precision) และชัดเจน (Clarify)

ซึ่งการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษนับเป็นหนึ่งในข้อกังวลของผู้วิจัย เนื่องจากว่าผู้วิจัยในหลาย ๆ สาขาอาจไม่คุ้นเคยกับการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้สื่อสารกับผู้อ่านชาวต่างชาติได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดังที่คาดหวังไว้

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีข้อแนะนำบางประการเพื่อช่วยให้การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนสำคัญในเนื้อหาบทคัดย่อทั้งในฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษมักจะประกอบด้วย 

1.วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose or Objective)

2. วิธีการวิจัย (Methodology)

และ 3. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย (Results/Findings and Conclusions)

ในบทคัดย่อนั้นมักจะเริ่มด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นลำดับแรก

ในบทความนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถบรรยายวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose or Objective) ดังนี้ค่ะ

 • The objectives of the/this study were to…
 • The purposes of the/this study were to…
 • The objectives of the/this study were two folds.
 • The purposes of the/this investigation were to…
 • The aims of the/this exploration were to…
 • The aims of the/this study were to…
 • This research focused on studying/investigating/exploring…
 • This research aimed to…
 • This research study was aimed at…
 • This study addressed…
 • The two main objectives of this study were to…

วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยทั่วไปนั้นมักจะเขียนในโครงสร้าง Past simple tense ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่แตกต่างกันไปค่ะ