สรุป Part of Speech พร้อมตัวอย่าง

Grammar Review มาดูกันว่า ส่วนของคำพูด หรือ Part of Speech ภาษาอังกฤษนั้น ประกอบไปด้วย 8 อย่าง มีอะไรบ้าง เรามีตัวอย่างให้ดูค่ะ

สรุป Part of Speech

Part of Speech คือ ชนิดของคำพูด มี 8 ชนิด ได้แก่

  1. Noun
  2. Pronoun
  3. Verb
  4. Adverb
  5. Adjective
  6. Preposition
  7. Conjunction
  8. Interjection

1.1  Noun แปลว่า “ชื่อ” ได้แก่ คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติหรือคุณค่าต่าง ๆ เช่น

คน: Reagan, Sombat, Wilai, Sulaiman

สัตว์: Cat, Dog, Monkey, Snake, Elephant

สิ่งของ: Desk, Chair, Radio, Pencil

สถานที่: Office, Town, School, Club

คุณสมบัติหรือคุณค่า: Truth, Wisdom, Goodness, Poverty

1.2  Pronoun แปลว่า “สรรพนาม” คือ คำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อไม่ให้เอ่ยคำนามเหล่านั้นซ้ำอีก ซึ่งจะทำให้ไม่เพราะหู Pronoun ได้แก่คำต่อไปนี้

I, You, We, They, He, She, It, Who, These, Each, One เป็นต้น

1.3  Verb แปลว่า “กริยา” หมายถึง “คำหรือกลุ่มคำที่เป็นการแสดงออกของประธานหรือสภาวะของประธาน” ตัวอย่างเช่น

Is, have do , read, wash, will have been seen, etc.

1.4  Adverb แปลว่า “กริยาวิเศษณ์” หมายถึง “คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective, และ Adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความในประโยคชัดเจนยิ่งขึ้น” ได้แก่

Well, slowly, hard, soon, etc.

1.5  Adjective แปลว่า “คุณศัพท์” ได้แก่ “คำหรือกลุ่มคำที่ช่วยให้ Noun หรือ Pronoun มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น” เช่น

Higher income, Net price (ราคาขาดตัว)

A beautiful girl is wanted by everyone.

1.6  Preposition แปลว่า “บุรพบท” คือ “คำที่ใช้เชื่อม Noun หรือ Pronoun เข้ากับคำอื่น ๆ ในประโยค เพื่อให้ใจความของประโยคกลมกลืมสละสลวยขึ้น” ได้แก่

In, on, at, by, from, toward, into, etc.

Jane is in the office.

We are from England by plain.

1.7  Conjunction แปลว่า “สันธาน” คือ”คำที่เชื่อมคำต่อคำ (Words), วลี (Phrases), หรือประโยค (Clauses) ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน” ได้แก่

And, or, but nor, since, although, while, etc

He plays but I learn.

1.8  Interjection แปลว่า “อุทาน” คือ “คำที่เราพูดออกมาด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะอุทานเป็นคำเดียวหรือเป็นประโยคก็ได้” เช่น

Ah!, Nonsense! (เหลวไหลน่า)

What a sad thing it is!

***ใครมีเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษดีๆ ก็นำมาแบ่งปันกันค่ะ***
ขยันฝึกฝน และไม่ต้องอายเจ้าของภาษา ท่านก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ