การเขียน Illustration Essay พร้อมตัวอย่าง

การเขียน Narrative Essay พร้อมตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ

การเขียนเรียงความประกอบตัวอย่าง – ILLUSTRATION ESSAY

เพื่อสร้างความเข้าใจในงานเขียน จะมีการใช้ตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและเน้นย้ำผู้อ่านให้เข้าใจความคิดผู้เขียน โดยใช้ตัวอย่างประกอบที่เพียงพอในการสร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน ด้วยความคิดและข้อมูลแบบนามธรรมเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการโน้มน้าว เช่นจากเรื่องราวที่แต่งขึ้นหรือประสบการณ์ที่เคยมี แต่ต้องระวังไม่ให้สร้างความสับสนและความน่าเบื่อแก่ผู้อ่านด้วยการยกตัวอย่างมากเกินไปโดยเฉพาะตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อ ต้องเป็นตัวอย่างที่จะใช้ต้องช่วยเน้นข้อโต้แย้งของคุณมากกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าทั่วไป

การเขียนเรียงความประกอบตัวอย่าง - ILLUSTRATION ESSAY

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>

ตัวอย่าง Illustration Essay

Title: The Power of Kindness: Illustrating the Impact of Small Acts

Introduction:
Kindness is a simple yet powerful virtue that has the ability to transform lives and create a ripple effect of positivity. This illustration essay aims to highlight the impact of small acts of kindness by providing examples that demonstrate how even the smallest gestures can make a significant difference in people’s lives. Through these illustrations, we can understand the far-reaching effects of kindness and inspire others to embrace kindness in their daily interactions.

Example 1: A Smile that Brightens a Day
Imagine a busy morning commute, filled with tired faces and hurried footsteps. Amidst the rush, one person takes a moment to share a genuine smile with a stranger. That simple act of kindness has the power to brighten the stranger’s day, easing their stress and reminding them of the goodness in the world. Furthermore, the recipient of the smile may be inspired to pass on the kindness, creating a chain reaction of positive emotions that uplifts everyone they encounter.

Example 2: A Helping Hand in Times of Need
In times of crisis or struggle, small acts of kindness can provide immense support and reassurance. Consider a situation where someone is struggling with heavy bags of groceries. Another person notices their struggle and offers a helping hand, lightening their load and easing their burden. This small act of kindness not only physically assists the person but also conveys a sense of empathy and compassion. It reminds them that they are not alone and that there are caring individuals in the world who are willing to lend a hand.

Example 3: Words of Encouragement that Inspire
Words have the power to heal, uplift, and motivate. Imagine a student who is feeling discouraged and overwhelmed by their studies. A teacher or mentor takes the time to offer words of encouragement, recognizing their efforts and expressing belief in their abilities. This simple act of kindness can ignite a spark within the student, reigniting their motivation and confidence. It can propel them to persevere, achieve their goals, and even inspire others along the way. The impact of kind words can be profound and long-lasting.

Example 4: Acts of Kindness towards Strangers
Kindness knows no boundaries or limitations. Random acts of kindness towards strangers can create unexpected moments of connection and warmth. Consider the instance of someone paying for the meal of the person in line behind them at a coffee shop. This small act of generosity not only surprises the recipient but also sparks a sense of gratitude and goodwill. It fosters a sense of community and reminds us of the inherent kindness that exists within humanity.

Conclusion:

These illustrations demonstrate the profound impact of small acts of kindness. Whether it is a smile, a helping hand, encouraging words, or acts of generosity towards strangers, kindness has the power to brighten lives, create connections, and inspire positive change. By embracing kindness in our daily interactions, we can contribute to a more compassionate and harmonious world. Let us recognize the potential within each of us to make a difference, one small act of kindness at a time.

และเรามีบริการดีๆที่อยากจะแนะนำคือ รับทำเรซูเม่ สมัครงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย