วิธีเขียน Process Essay พร้อมตัวอย่าง

วิธีเขียน Process Essay พร้อมตัวอย่าง

วิธีเขียน Process Essay

การเขียนเรียงความแบบกระบวนการ-PROCESS ESSAY

หัวใจหลักของการเขียนเรียงความอยู่ที่รูปแบบกระบวนการ และขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่าง เป็นกลุ่มของกระบวนการที่ใช้ในทำงานหรือสร้างงานให้สำเร็จ ขั้นตอนสำคัญอยู่ที่แต่ละขั้นตอนที่คุณได้ทำการอภิปรายแสดงลงไปในกระดาษ เลือกเครื่องมือที่จะใช้กับชิ้นงาน

โดยในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบเวลาและเงื่อนไขการสิ้นสุดเนื้อหาในแต่ละขั้น ทำการวิเคราะห์ความยาก และการเตรียมการล่วงหน้าระบุผลลัพท์  พร้อมระบุว่าในแต่ละขั้นตอนที่ต้องการให้เกิดผลลัพท์แบบไหน รูปแบบกระบวนการเขียนเรียงความแบบขั้นตอนจะทำแบบทีละขั้นตอนหรือตามลำดับตามที่ได้กำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำตามลำดับเพราะในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดจะมีเป้าหมายไว้ชัดเจน และควรระลึกไว้เสมอว่าผู้อ่านอาจจะไม่มีความคุ้นเคยกับกระบวนการทั้งหมดที่กำลังกล่าวถึง

ดังนั้นควรหาทางที่จะดึงผู้อ่านให้เข้าถึงสิ่งที่กำลังกล่าวถึงโดยง่ายที่สุด โดยอาจมีการระบุรายละเอียดอธิบายในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจโดยไม่สงสัย หากเป็นเรื่องเกี่ยวที่มีศัพท์เฉพาะ ควรมีรูปภาพอธิบายเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการเขียนเรียงความแบบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้น

Process Essay

Purpose: A process essay tells the reader how to do something (directed essay) or explains how a process occurs (operational essay).

Introduction: We introduce the topic, state what we will explain, and why it might be useful for the reader.

Body: We present the steps of the process in order.

Conclusion: We state what we have achieved at the end of the process.

Language: Use imperatives, and the impersonal ‘you’.

Other considerations: The essay should contain enough information for the reader to be able to carry out the process him/herself.

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>


ตัวอย่างการเขียนแบบ Process Essay

How to Remove Snakes from your Home

For people who live in tropical countries, snakes are a common hazard. Almost everyone has personal experience of encountering a snake, and all too often the meeting takes places within the home. Many snakes love to find a cool, quiet corner in which to rest, and your house can represent the ideal spot. For this reason, it is useful to know what to do when you find a snake lurking in your house and need to safely remove it from the premises. This essay will explain the basic steps involved in maintaining a snake-free residence.

First of all, it is very important to be correctly dressed and equipped for the task of removing the snake. Experts recommend that you wear a pair of stout shoes and thick woolen socks, ideally with a pair of long trousers of a material strong enough to resist snake bites. It is a good idea to tuck the trousers into your socks for added security. A pair of thick leather gloves will protect your hands, while a pair of ski goggles provides a barrier against the venom of spitting cobras and will complete the ensemble.

Once suitably attired, you will also need a brush. Depending upon the size of the snake, which is always a critical consideration, the “witch’s broomstick” is often the most effective implement. A long handle is the key component, since this serves to place extra distance between you and the snake while simultaneously increasing the leverage. However, you should take care that the brush handle is not too long because this adds weight to the brush and can make it very difficult to generate the optimum brush-head speed which is essential in getting the snake moving towards the exit.

When you are ready, the next step is to approach the snake. Do so quietly and calmly, using smooth and controlled movements so as not to alarm the reptile. Hold the brush at arm’s length in front of you, and try to remain lightly balanced on the balls of your feet. This will ensure that you are able to react swiftly to any sudden aggression from the snake with a firm defensive prod. Assuming, however, that the snake does not seek to engage in combat, you must then position yourself so that the snake has a clear and unimpeded path to the nearest exit. Then, from a position behind the snake, softly place the brush-head close to the mid-section of the snake, and then use your wrists to flick the snake firmly towards the open door. It is now imperative that you keep the snake in motion. In no circumstances should you allow it the chance to get its bearings, or, worse, to stage a counter-attack. As soon as the snake passes through the doorway, close and bolt the door, and secure the windows so that it cannot return.

You have now successfully removed the snake from your house, thereby ensuring the safety of your family. If you memorize these simple steps, you will be well-prepared to take appropriate action any time you find a snake trying to make itself at home in your place of residence, and you will no longer have any need to fear living in the tropics.

(Disclaimer: The process described in this essay might not be entirely accurate, and is for example purposes only. It is not recommended to attempt to follow this process with real snakes.)  


วิธีการเขียน Essay ให้ได้คะแนนสูงๆ

A writing essay is to explain what a term or article means. Some terms have definite, concrete meanings, such as glass, book, or tree. Moreover, honesty, honor, or love are abstract and depend more on a person’s point of view.

Writing

การเขียน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อเราจะเขียนอะไรก็ตาม เราจะต้องคิดในใจว่าเราต้องการสื่ออะไรให้ผู้อ่านรับรู้ และทันทีที่เขียนเสร็จ สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ การตรวจสอบสิ่งที่เราได้เขียน และปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลักภาษา การเขียนไม่ใช่งานที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในขั้นตอนเดียว แต่เป็นงานที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้งานเขียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย

1. Get ideas
เป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียน โดยอาจใช้หลักการระดมสมอง (Brainstorming) หรือการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน เมื่อได้ความคิดต่างๆ ก็จดรวบรวมเอาไว้

เป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียน โดยอาจใช้หลักการระดมสมอง (Brainstorming) หรือการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน เมื่อได้ความคิดต่างๆ ก็จดรวบรวมเอาไว้

2. Organize the ideas
เป็นการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล จัดรายการต่างๆ ว่าประเด็นไหนควรนำมากล่าวก่อนและประเด็นไหนควรนำมากล่าวในช่วงหลัง

3. Write the first draft
เป็นการเีขียนต้นฉบับแบบหยาบๆ เพื่อให้ได้งานเขียนโดยภาพรวมเพื่อสื่อความหมายตามกระบวนการคิด

4. Edit the rough draft
หลังจากเขียนต้นฉบับเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบการเขียน วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพคือให้เพื่อนร่วมห้องหรือ Peer editor ช่วยตรวจสอบตามรายงาน Editing checklist จากนั้นก็แก้ไขตามคำแนะนำ

5. Write the second draft
เขียน Second draft ตามคำแนะนำของ Peer editor ก่อนส่งให้กับ Instructor ตรวจ

6. Write the final draft
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นการปรับแก้ตามคำแนะนำของ Instructor เมื่อแก้ไขตามทั้งหมดแล้วจึงจะถือว่าเป็น Final draft ที่จะสามารถนำไปใช้ได้

การเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่การเขียนเพียงขั้นตอนเดียวก็เสร็จ แต่เป็นการสื่อความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือให้ถูกต้องตามหลักของภาษาและมีขั้นตอนในการเขียน 6 ขั้นตอนตามที่กล่าวมา ยิ่งฝึกฝนการเขียนมากเท่าไหร่ ทักษะการเขียนมากเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>