การใช้ sometimes, some time, some days, someday, and one day

การใช้ sometimes

เนื่องจากเรามักจะสับสนคำต่างๆในภาษาอังกฤษบ่อยคั้ง วันนี้ก็ขอยกตัวอย่างคำเหล่านี้นะคะ

การใช้ sometimes, sometime, some days, someday, and one day

some time หมายถึง ช่วงเวลาหนึ่ง

He has been away for some time.

เขาไม่อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

I need some time alone.

ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก

sometime หมายถึง เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต

Let’s get together sometime.

มาพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาซักเวลาหนึ่งเถอะ

sometimes  หมายถึง บางครั้งบางคราว

Sometimes I feel like going home.

บางครั้งฉันก็รู้สึกอยากกลับบ้าน

someday หมายถึง วันในอนาคตที่ไม่จำกัด

She would like to set up her own business someday.

สักวันหนึ่งเธออยากตั้งธุรกิจของเธอเอง

some day หมายถึง วันใดวันหนึ่งแน่ๆ แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าวันไหนก็ได้

I have an appointment with the doctor some day next month.

ฉันมีนัดกับหมอวันใดวันหนึ่งในเดือนหน้า

some days หมายถึง บางวัน (ทำนองเดียวกับ some week บางสัปดาห์, some months บางเดือน)

I attend six classes on some days of the week.

ฉันมีเรียนหกคาบในบางวันของสัปดาห์

one day หมายถึง วันหนึ่ง หรือ หนึ่งวัน

She came back home one day.

เธอกลับมาบ้านในวันหนึ่ง

You will know the truth one day.

คุณจะรู้ความจริงในวันหนึ่ง

It takes one day to finish the job.

ใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อทำงานให้เสร็จ