การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) ตอน 2 การเขียนอธิบายวิธีการวิจัย

การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) ตอน 2 การเขียนอธิบายวิธีการวิจัย

            ในบทความฉบับก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะที่สำคัญสามประการของการเขียนบทคัดย่อ รวมถึงประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เขียนบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยไปแล้วนะคะ ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงตัวอย่างในการเขียนอธิบายวิธีการวิจัย (Methodology)ในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษนะคะ

            ผู้วิจัยควรจะต้องจำไว้เสมอว่าข้อมูลที่เขียนลงในบทคัดย่อนั้นต้องครอบคลุมงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำมาทั้งหมดแต่เป็นฉบับที่ย่อแล้ว  โดยทั่วไปแล้วในส่วนของการเขียนอธิบายวิธีการวิจัยผู้วิจัยจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มตัวอย่าง (Population/Sample) 2. เครื่องมือวิจัย (Research instruments)และ3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)ยกตัวอย่างเช่น

  • The participants of the study consisted of 200 English teachers from 8th Grade level in
  • The sample group composed of 27 companies and 250 workers in SamutSakhon.
  • The participants of the/this study consisted of /comprised of /included…
  • The sample of the/this study consisted of /comprised of /included…
  • ………….. was / were selected as the participants / sample / population.
  • The instruments used for data collection consisted/ of /comprised of / included…
  • The research instruments included / consisted of / comprised of ….
  • …………. (Research instruments) were used to collect data.
  • The data was analyzed by……………… (Data analyzing methods)
  • (Data analyzing methods) were applied / used to analyze collected data.

Bangkok, selected by purposive sampling (Population/Sample). The instruments used for collecting data included questionnaires, and semi-structured interviews (Research instruments). Collected data from questionnaires was quantitatively analyzed by using mean and standard deviation while data from interviews was qualitatively analyzed (Data analysis).

(Population/Sample).Two questionnaires were used to collect data(Research instruments). The data was analyzed by Computer Packaging Programs and percentage, mean, standard deviation and t-test (Data analysis).

โครงสร้างประโยคที่สามารถใช้ในส่วนนี้ประกอบด้วย

ข้อสำคัญคือผู้วิจัยต้องเขียนตามโครงสร้างที่แหล่งตีพิมพ์หรือสถาบันของผู้วิจัยกำหนดนะคะ