อะพาร์ตเมนต์ แฟลต คอนโดมิเนียม แมนชั่น หอพัก เหมือนหรือแตกต่างกัน

อะพาร์ตเมนต์ แฟลต คอนโดมิเนียม แมนชั่น หอพัก เหมือนหรือแตกต่างกัน

คำเหล่านี้ก็เป็นคำที่หลายๆท่านสับสนอีกเช่นกัน งั้นเราลองมาพิจารณาดูกันเลยค่ะ:-

  • · อะพาร์ตเมนต์

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี:- อธิบายความหมายไว้ว่า:-

อะพาร์ตเมนต์ (อังกฤษ: Apartment) หรือ แฟลต (อังกฤษ: Flat) เป็นห้องชุดที่รวมกันอยู่ในตึกหลังใหญ่ โดยปกติจะประกอบด้วย ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว,ห้องน้ำ, พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกันและรวม อะพาร์ตเมนต์มีทั้งให้เช่า หรืออาจจะเป็นเจ้าของโดยผู้อยู่อาศัยเอง

ในอเมริกาเหนือ มักใช้คำว่า อะพาร์ตเมนต์ ส่วน แฟลต ใช้ใน สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง, ไอร์แลนด์, และประเทศในเครือจักรภพ ส่วนความหมายนี้ใน มาเลเซีย คำว่าแฟลตมักมีความหมายถึงห้องชุดที่มีคุณภาพต่ำกว่า สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า, ขณะที่ อะพาร์ตเมนต์ มีลักษณะทั่วไปมากกว่า และอาจหมายถึงคอนโดมิเนียมหรูหรา

ส่วนในภาษาไทย ทั้ง อะพาร์ตเมนต์ และ แฟลต ราชบัณฑิตยสถาน โดย คณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่า:- ห้องอยู่อาศัย

  • คอนโดมิเนียม Condominium

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี:- อธิบายความหมายไว้ว่า:-

คอนโดมิเนียม หรือ “คอนโด” ส่วนในภาษาไทย คณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์บัญญัติเรียกว่า:- อาคารชุด

เป็นอีกรูปแบบ ของที่อยู่อาศัย ที่เจ้าของห้องชุด จะต้องแชร์ความเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอื่นๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น:- ทางเดิน, บริเวณห้องโถง, ลิฟท์, โรงจอดรถ, สระว่ายน้ำ, สนามเด็กเล่น, ซึ่ง:- เจ้าของห้องชุดทุกคน จะเป็นเจ้าของร่วมตามกฎหมาย ลักษณะของห้องเหมือนกับการอยู่อะพาร์ตเมนต์ เพียงแต่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้อง ไม่ใช่ผู้เช่า

คอนโดมิเนียม เริ่มจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา คำเรียก Condominium จะต่างกันไปในแต่ละประเทศ:-

ธนิดา กิตติอดิสร จากราชบัณฑิตยสถานระบุว่า:-

“คำว่าคอนโดมิเนียม ในภาษาอังกฤษ หมายถึง:- การถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ที่แบ่งซอยเป็นส่วนต่าง ๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอยู่:- ต่อมามีความหมายถึง:-อาคารที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน, หรืออาคารอื่น, ที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมกัน”

ใน ออสเตรเลีย และ แคนาดา เฉพาะ รัฐบริติชโคลัมเบีย นิยมเรียกว่า:- Strata Title, ในขณะที่ ควิเบค เรียกว่า:- “Divided Co-property” (French: co-propriété divisée), ส่วนในประเทศอังกฤษและเวลส์ เรียกว่า:- Commondhold, ในฝรั่งเศสเรียกว่า:- Copropriété (co-ownership).

  • แมนชั่น (Mansion) หมายถึง:- คฤหาสน์, บ้านใหญ่โตมาก, ตึกใหญ่

คราวนี้เรามาดูนิยามศัพท์จากบทกฎหมายกันบ้างนะครับ ว่า มีความหมายอย่างไร:-

  • อาคารชุด หมายความว่า:-

อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และ กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง… “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า:- ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย… “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า:- ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม… “ห้องชุด” หมายความว่า:- ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล[มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒]

  • หอพัก หมายความว่า:-

สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัก ตามพระราชบัญญัตินี้…, “ผู้พัก” หมายความว่า:- ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน [มาตรา ๓ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗]…:- พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่หอพัก ดังต่อไปนี้ (๑) หอพักของกระทรวงทบวงกรม (๒) หอพักที่รับผู้พักน้อยกว่า ๕ คน (๓) หอพักที่รับผู้พักโดยไม่เรียกทรัพย์สินตอบแทน (๔) หอพักตามที่กำหนดในกฎกระทรวง [มาตรา ๔]:- หอพักอย่างน้อยต้องมีห้องนอน ห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน ห้องอาหาร ห้องน้ำและห้องส้วม ซึ่งมีสภาพถูกสุขลักษณะ… [มาตรา ๙]:- หอพักมี ๒ ประเภท คือ (๑) หอพักชาย… (๒) หอพักหญิง… [มาตรา ๖]:- ผู้จัดการหอพักต้องควบคุมดูแลมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชาย และมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง [มาตรา ๓๐]

  • อาคารอยู่อาศัยรวม หมายความว่า:-

อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว [ข้อ ๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒]

พิจารณาจากทั้งบทนิยามโดยทั่วไป และ บทนิยามตามกฎหมายแล้ว:- ทั้ง อาคารชุด[Condominium], อะพาร์ตเมนต์[Apartment], แฟลต[Flat], หอพัก[Dormitory], แมนชั่น[Mansion], ก็ล้วนอาจเข้าลักษณะ อาคารอยู่อาศัยรวมตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เข้าใช้, วัตถุประสงค์การใช้งาน, หรือ เรื่องกรรมสิทธิ์การถือครองอาคาร, ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญคือ:- ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว ซึ่ง เป็นกรณีข้อเท็จจริงในการใช้อาคาร:- ส่วนจะเช่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอง หรืออยู่ฟรีก็ตาม เป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับ:-

โดยอาจพอสรุปง่ายๆ ได้ว่า:- อาคารชุด[Condominium] ลักษณะของห้อง  เหมือนกับการอยู่ อะพาร์ตเมนต์นั่นล่ะครับ เพียงแต่ กรรมสิทธิ์ในห้องเป็นของเจ้าของห้อง ลักษณะจำเพาะของอาคารชุด ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์ ให้คำจำกัดความไว้ได้ดีและเข้าใจง่ายๆ ว่า เป็นของฉัน, ของเธอ, และของเรา, [Mine, Yours, and Ours]:- ส่วน อะพาร์ตเมนต์[Apartment] กรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของอาคาร เจ้าของห้องมีลักษณะเป็นเพียงผู้เช่า:-

หอพัก [Dormitory] จะแตกต่างออกไป เพราะ มีการแบ่งแยกระหว่าง ชาย-หญิง ชัดเจนไม่ปะปนกัน และเจ้าของห้องต้องจ่ายทรัพย์เป็นค่าเช่าพัก รวมทั้ง จะต้องเป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาเท่านั้น:- ส่วน แมนชั่น [Mansion] หรือคฤหาสน์ นั้น กรณีจะเป็นบ้านเดี่ยวหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ประเด็น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท้จจริงในการใช้งาน และในคำขออนุญาตก่อสร้าง (ข.๑) ว่าระบุไว้อย่างไร น่ะค่ะ