ศัพท์บัญญัติวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

หากใครกำลังมองหาคำศัพท์เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ บาทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ซึ่งเราได้รับเอกสารต้นฉบับมาจากลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งกำลังทำวิัจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ และท่านเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักแปล เมื่อเราได้รับแล้ว เราเอาให้นักแปลเอาไว้อ้างอิง และเห็นว่า หากเผยแพร่น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน ศัพท์ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มักจะพบบ่อยมีดังนี้

Achievement motive แรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์

Achievement need ความต้องการสัมฤทธิผล

Actions Control การควบคุมการกระทำ

Adjustment การปรับตัว

Affiliative motive แรงจูงใจใฝ่ส ัมพันธ์

Ambition ความทะเยอทะยาน

Attitude เจตคติ, ทัศนคติ

Attributions การอนุมานสาเหตุ

Burnout ความเหนื่อยหน่าย

Career success ความสำเร็จในอาชีพ

Challenge ความท้าทาย

Cognitive การรู้คิด

Commitment ความผูกพัน

Communication การสื่อสาร

Competence ความสามารถ, สมรรถนะ

Conscientiousness การมีสติ, มีสำนึก

Conflict ความขัดแย้ง

Coping strategies กลวิธีจัดการ

Decision-making การตัดสินใจ

Desire ความปรารถนา

Desire for control ความปรารถนาที่จะควบคุม

Desire for feedback ความปรารถนาที่จะได้รับข้อมูลป้อนกลับ

Development การพัฒนา

Empowerment การเสริมสร้างพลังจูงใจ, การเสริมสร้างพลังอำนาจ

External locus of control ความเชื่ออำนาจนอกตน

Four divine states พรหมวิหารสี่

Future orientation การมุ่งอนาคต

Hardiness personality บุคลิกภาพเข้มแข็ง

Identification การเทียบเคียง, การระบุเอกลักษณ์

Identity เอกลักษณ์

Incentives สิ่งจูงใจ

Inhibiting factors ปจั จัยยับยัง้

Intention ความตัง้ ใจ, เจตนา

Internal locus of control ความเชื่ออำนาจในตน

Internalization การซึมซับ, การซึมซับรับเป็นส่วนหนึ่งของตน

Involvement ความเกี่ยวพัน, ความทุ่มเท

Job characteristic คุณลักษณะของงาน

          Skill variety ความหลากหลายของทักษะ

          Task identity เอกลักษณ์ของงาน

          Task significance ความสำคัญของงาน

          Autonomy ความมีอิสระ

          Feedback ข้อมูลป้อนกลับ

Job involvement ความเกี่ยวพันกับงาน

Job satisfaction ความพึงพอใจในงาน

Leadership ภาวะผู้นำ, ความเป็นผู้นำ

Leadership styles รูปแบบความเป็นผู้นำ, รูปแบบภาวะผู้นำ

          Task oriented style แบบมุ่งงาน

          Relationship oriented style แบบมุ่งสัมพันธ์

          Situation oriented style แบบมุ่งสถานการณ์

Life satisfaction ความพึงพอใจในชีวิต

Locus of control ความเชื่ออำนาจ

Motivation แรงจูงใจ, การจูงใจ

Motive แรงจูงใจ

Norm บรรทัดฐาน

Organization commitment ความผูกพันกับองค์กร

Organization support การสนับสนุนจากองค์การ

Personality บุคลิกภาพ

           Extraversion บุคลิกภาพแบบแสดงตัว

           Agreeableness บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน

           Conscientiousness บุคลิกภาพแบบมีสติ

          Openness บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง

          Neuroticism บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว

Power อำนาจ

Power motive แรงจูงใจใฝ่อำนาจ

Productivity ผลิตภาพ, ภาวการณ์ผลิต

Professional commitment ความผูกพันต่อวิชาชีพ

Research Climate บรรยากาศการวิจัย

Research productivity ผลิตภาพการวิจัย, ภาวการณ์ผลิตงานวิจัย

Resistance การต่อต้าน

Rewards รางวัล

Role ambiguity ความคลุมเครือในบทบาท

Role conflict ความขัดแย้งในบทบาท

Role development การพัฒนาบทบาท

Role incompetence การด้อยความสามารถในบทบาท, การด้อยสมรรถนะในบทบาท

Role incongruity ความไม่สอดคล้องในบทบาท

Role innovation นวัตกรรมของบทบาท

Role model ตัวแบบของบทบาท

Role overload ความมากเกินไปของบทบาท, ภาระเกินบทบาท

Role overqualification คุณสมบัติเกินบทบาท

Role requirement ข้อกำหนดของบทบาท

Role strain ความกดดันในบทบาท

Role stress ความเครียดในบทบาท

Role underload ความน้อยเกินไปของบทบาท, ภาระต่ำกว่าบทบาท

Satisfaction ความพึงพอใจ

Self-actualizations การบรรลุสัจการแห่งตน, การบรรลุศักยภาพแห่งตน

Self-concept อัตมโนทัศน์. มโนทัศน์แห่งตน

Self-confidence ความเชื่อมัน่ ในตนเอง

Self-determination การกำหนดด้วยตนเอง

Self-discipline วินัยในตนเอง

Self-efficacy การรับรู้ความสามารถของตน

Self-esteem การเห็นคุณค่าในตนเอง

Self-image ภาพลักษณ์แห่งตน

Self-knowledge ความรู้เกี่ยวกับตนเอง

Self-management การจัดการเกี่ยวกับตนเอง

Self-regulation การจัดระบบตนเอง

Self-control การควบคุมตนเอง

Social support การสนับสนุนทางสังคม

Socialization processes กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม

          Sequential Socialization การถ่ายทอดทางสังคมตามลำดับขัน้

          Random socialization การถ่ายทอดทางสังคมไม่เป็นขัน้ ตอน

          Serial socialization การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตัวแบบ

          Disjunctive socialization การถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่มีตัวแบบ

          Investiture socialization การถ่ายทอดทางสังคมแบบยอมรับลักษณะเดิม

          Divestiture socialization การถ่ายทอดทางสังคมแบบถอดถอนลักษณะเดิม

Tactics, Strategy กลวิธี, กลยุทธ์, ยุทธวิธี

Tangible rewards รางวัลที่เป็นรูปธรรม

Turnover (ในเรื่องงาน) การเปลี่ยนงาน, การลาออกจากงาน

Valence การคาดหวังคุณค่าของผลลัพธ์ (ในทฤษฎีของวรูม)

Work Attitude ทัศนคติต่องาน, เจตคติต่องาน

Work conflict ความขัดแย้งในงาน

Work norms บรรทัดฐานการทำงาน

Work role บทบาทการทำงาน

Work value ค่านิยมในการทำงาน