DENY , OBJECT , REFUSE , REJECT ต่างกันอย่างไร ใช้แบบไหน

DENY , OBJECT , REFUSE , REJECT

4 คำนี้ จะใช้อย่างไรดี? ไม่ยากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ว่าแต่ละคำใช้อย่างไรบ้าง

DENY , OBJECT , REFUSE , REJECT

1.deny (v) = ปฏิเสธ ไม่ยอมรับข้อกล่าวหา หรือปฏิเสธคำขอของคนอื่น

Ex. He denied stealing my wrist watch.

เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาข้อมือของฉันไป

2.object (v) = คัดค้าน ไม่เห็นด้วยต่อคำพูด

หรือการกระทำของอีกบุคคลหนึ่ง

Ex. I object to your new plan.

ผมไม่เห็นด้วยกับแผนการใหม่ของคุณ

3.refuse(v) = ปฏิเสธที่จะทำ ไม่ยอมรับของหรือคำขอร้องของผู้อื่น

Ex. She refused to marry you.

หล่อนปฏิเสธที่จะแต่งงานกับคุณ

4.reject(v) = ปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งของ ข้อเสนอ หรือความเชื่อ และคำนี้ยังหมายถึง การคัดสินค้าทิ้ง อีกด้วย

Ex. John rejected his friend’s offer of help.

จอห์นปฏิเสธความช่วยเหลือจากเพื่อน

We will reject all defected goods.

พวกเราจะคัดสินค้าที่มีตำหนิทั้งหมดทิ้งไป