ทักษะภาษาอังกฤษกับอาชีพพนักงานขาย

ภาษาอังกฤษกับอาชีพพนักงานขาย

ในปัจจุบันคนทั่วทุกมุมโลกต่างใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารทั้งในการศึกษาและการประกอบธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้ทักษะภาษาอังกฤษจึงกลายมาเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนควรมีไว้ติดตัวและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่องานทุกสายอาชีพ

อาชีพฝ่ายขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและรายได้ค่อนข้างดี-ดีมาก สำหรับนักศึกษาจบใหม่ คำว่าฝ่ายขายไม่ได้หมายถึงเฉพาะพนักงานขายหรือที่คุ้นเคยกันกับคำนิยามสั้นๆ ว่า เซลล์ (Sales) เท่านั้น ซึ่งคนทั่วไปมักมองต่อไปที่อาชีพขายตรงหรือพนักงานขายประจำร้านค้า แต่อาชีพฝ่ายขายกลับไม่ได้มีเพียงแค่นั้น สายงานฝ่ายขายแผ่ขยายครอบคลุมกว้างออกไปมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

แผนกฝ่ายขาย หรือ Sale Department ประกอบด้วย นักพัฒนาธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นด้านการตลาดและทำงานเกี่ยวกับการหาโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการวิเคราะห์ตลาดและการปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโอกาสในการขาย ซึ่งตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง เพราะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเชิงวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยทักษะด้านภาษาระดับสูง ลำดับต่อมาคือพนักงานและผู้จัดการฝ่ายขาย ในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านทางอีเมล์ ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวนี้ต้องมีทักษะด้านการเขียนในระดับดีขึ้นไปรวมถึงทักษะด้านการฟังและพูดในระดับดี เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และเสนอราคาตลอดจนต่อรองราคาผ่านอีเมล์และการเจรจาพูดคุย และในลำดับสุดท้ายของสายงานฝ่ายขาย คือ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีความสามารถด้านการติดต่อประสานงานเป็นหลัก ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อสารให้เข้าใจอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ หน้าที่โดยหลักคือการเขียนจดหมายโต้ตอบข้อมูล คำถาม และ จัดทำเอกสาร ซึ่งเกือบ 100% จะเป็นภาษาอังกฤษในบริษัทข้ามชาติ

กล่าวโดยย่อได้ว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากกับชีวิตการทำงานในทุกวันนี้ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีทำให้เรามีโอกาสในการทำงานมากขึ้น ยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูงขึ้น งานฝ่ายขายอาจดูไม่น่าสนใจนักสำหรับคนทั่วไป แต่ความเป็นจริงแล้วฝ่ายขายคืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญของบริษัทซึ่งเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแต่ขายไม่ได้นั่นก็หมายถึงบริษัทขาดทุน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญและค่าตอบแทนที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดี