วิธีเขียน Five Paragraph Essay พร้อมตัวอย่าง

วิธีเขียน Five Paragraph Essay พร้อมตัวอย่าง

วิธีเขียน Five Paragraph Essay

การเขียนเรียงความห้าบรรทัด – FIVE PARAGRAPH ESSAY
ในการเขียนเรียงอาจทำได้แค่กำหนดหัวข้อจุดประสงค์ของผู้เขียนหรือข้อโต้แย้งต่างๆ และกำหนดทิศทางเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นหลักในแต่ละส่วน   ควรจะต้องมีลำดับการเชื่อมต่อด้วยแผนผังที่เข้าใจได้ โดยการเขียนเรียงความ 5 บรรทัดจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้

  • บทนำ– ประกอบด้วยหัวข้อของบทวิจัย ซึ่งสรุปเนื้อหาของเรียงความ แสดงและย้ำให้เห็นข้อคิดเห็นสรุปของคุณ โดยในห้าบรรทัดนี้จะต้องสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากรู้และอ่านต่อ
  • ย่อหน้าที่1 –ประกอบด้วยข้อสนับสนุนข้อคิดเห็นประกอบงานวิจัย ที่กล่าวถึงในบทนำ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันจากหนังสือ ผลสรุปทางสถิติและรายงานทางสังคมเพื่อสนับสนุน
  • ย่อหน้าที่2> – ประกอบไปด้วยข้อโต้แย้งที่ชัดเจนที่สุดลำดับที่สอง
  • ย่อหน้าที่3 – ประกอบไปด้วยข้อโต้แย้งที่ชัดเจนน้อยที่สุด
  • บทสรุป– ประกอบไปด้วยบทสรุปทั้งหมดของข้อโต้แย้งทั้งหมด ย้ำให้เห็นทัศนคติและทบทวนข้อมูลสนับสนุนที่กล่าวถึงในทั้ง 5 ย่อหน้าโดยไม่ต้องกล่าวซ้ำถึงเรื่องที่อ้างไว้แล้วแต่เป็นการย้ำเตือนข้อมูลที่นำเสนอไว้แล้วแก่ผู้อ่าน

Five-Paragraph Essay

Purpose: Any purpose; the structure is the important consideration.

Introduction: One paragraph to introduce the subject and sets out a thesis statement.

Body: Three paragraphs which present evidence, examples and explanation to support the thesis.

Conclusion: Summarizes the main points of evidence and re-addresses the original thesis in this light.

Language: Passive for academic essays, active for other types.

Other considerations: The first five-paragraph essay here is an argumentative essay. For this reason the thesis is supported by well-researched and clearly cited evidence. The second five-paragraph essay is a cause and effect essay. This shows how the five paragraph format can be applied to any kind of essay.

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>


ตัวอย่างการเขียน Five-Paragraph Essay

It is Time for the NHL to Ban Fighting in Ice Hockey

The National Hockey League (NHL) is one of North America’s four major sporting products and is broadcast all around the world. Unfortunately, the image the sport projects is tarnished by the fact that many people associate ice hockey with violence – specifically the fights which often break out between rival players (espn.com, 2013). Although fighting has a long historical connection with the game, it is now the time for the NHL to stamp out this barbaric practice. When players drop their gloves and start throwing punches, the sport ceases to be about healthy, sporting competition. The brutal act sets a terrible example for young spectators, can result in severe long-lasting damage to combatants, and has no place in a modern civilized country.

Although rare in foreign ice hockey leagues (Koppikkeinna and Harpitaaskki, 2009), fighting has been commonplace throughout the long history of the NHL (espn.com, 2013). Teams typically employ one or more players who have limited hockey skills but who are proficient pugilists, and therefore known as “enforcers”. The role of these players is supposedly to protect their team’s star performers from physical harm by projecting an aura of menace. In theory, opposing players know that any act of aggression will result in swift retribution (Cherry, 2004). This notion is a fallacy, since the league’s rules allow minimal punishment for fighters (5 minute penalty) only on the condition that the fight has no clear instigator; i.e., the fighters agree to begin fighting simultaneously (nhl.com, 2014). For this reason, enforcers invariably only fight against each other, and often for no reason other than to prove their value to their team. They are paid to fight, and thus they stage fights whether or not the game itself offers any genuine cause to do so (Cherry, 2004; Hockeystats, 2011). These fights are therefore an irrelevant sideshow which serves no purpose other than to grant employment to players who are otherwise not good enough to play professional hockey.

While fights between enforcers rarely have any influence upon the game itself, the consequences for the players involved can be far more serious. As the medical profession’s understanding of concussion injuries increases, it is becoming perfectly clear that receiving punches to the unprotected head will have terrible results in the long term. As Cherry (2004) points out, impaired mental functions are one risk, while the NHL has already witnessed the suicides of two enforcers in recent years, with inferences being drawn that the players’ on-ice role was a significant factor behind their tragic decisions (Morgue, 2007). When the NHL does not take measures to eliminate fighting, the NHL must accept upon its conscience the fate of these two players, along with those who will surely follow in the future.

Although it is clear that fighting is tactically ineffective (Hockeystats, 2011) and imposes a terrible cost upon the combatants (Morgue, 2007), many commentators have argued that the presence of an enforcer prevents injuries to the highly-skilled superstars of the league (Purdue and Kavick, 1998). The case of the great Wayne Gretzky is often cited, with the explanation that he was protected throughout his career on the ice by the enforcer, Marty McSorley. It may well have been the case that Gretzky would have been marginally less effective without his enforcer at his side, but the era in which Gretzky performed cannot be compared with the present day. Rule changes have effectively eliminated the both the intimidation Gretzky might have faced and the methods McSorley employed in defence of his team-mate (Purdue and Kavick, 1998; nhl.com, 2012). For evidence of this one need look no further than the NHL’s play-off matches at the end of each season, where despite the raised stakes, the incidence of fighting almost disappears when it is imperative that every player on the ice makes a contribution to the team through his skill rather than his fists (Hockeystats, 2011).

From the evidence presented, it is clear that the rules governing NHL hockey have changed over the years (nhl.com, 2014) to the extent that fighting has become an anachronism. Its original purpose has been eliminated and the players who continue to drop the gloves are a throwback to a bygone era. The image of the sport can only be enhanced through the promotion of a fast and skillful on-ice product which can appeal to a worldwide family audience, while the protection of all players’ health and safety must be a priority for the NHL (Shanahan, 2013). The continued presence of enforcers reflects very poorly upon the NHL, the game of ice hockey and our society at large. The NHL must therefore not hesitate to take the required action to clean up its act.

(Disclaimer: The citations in this essay are for example purposes only and do not necessarily refer to genuine information sources.)

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>