Future Simple Tense คืออะไร ใช้อย่างไร มาดูกันเลย

Future Simple Tense

Future Simple Tense = Subject + will + Verb1

ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่คาดว่าจะทำหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

I will come late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะไปสาย)

She will visit her mom next month. (เธอจะไปเยี่ยมแม่ของเธอเดือนหน้า) จากตัวอย่าง *หากใช้ will สิ่งกล่าวไปข้างต้น อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเรามั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือจะกระทำจริง เรามักจะใช้ verb to be + going to เช่น “She is going to visit her mom next month” ซึ่งก็แปลว่า “เธอจะไปเยี่ยมแม่ของเธอในเดือนหน้าแน่นอน”

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธ

            ใน tense นี้เราจะใช้ will ที่อยู่ในประโยคมาทำให้ปฏิเสธได้เลย โดย will + not

            ประโยคบอกเล่า I will come late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะไปสาย)

                        ประโยคปฏิเสธ I won’t come late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปสาย) จากตัวอย่าง won’t เป็นรูปย่อของ will not

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม

            ใน tense นี้เราจะใช้ will ที่อยู่ในประโยคมาทำให้ประโยคคำถามได้เลย โดย will + ประธาน + verb หลัก หรือที่เรียกกันว่า main verb

            ประโยคบอกเล่า I will come late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะไปสาย)

                        ประโยคปฏิเสธ I won’t come late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปสาย)

            ประโยคคำถาม Will you come late tomorrow? (พรุ่งนี้คุณจะไปสายมั้ย)

                        ตอบ Yes, I will. (ใช่ฉันจะไปสาย) หรือ No, won’t. (ไม่ฉันจะไม่ไปสาย)

            ประโยคคำถามในเชิงปฏิเสธ Won’t you come late tomorrow? (พรุ่งนี้คุณจะไม่ไปสายใช่มั้ย)

                        ตอบ Yes, I will. (ใช่ฉันจะไปสาย) หรือ No, I won’t. (ไม่ฉันจะไม่ไปสาย)

อ่านเพิ่มเติม >>>