หลักการใช้ Past Perfect Tense ทั้งบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

Past Perfect Tense

Past Perfect Tense = Subject + had + Verb3

1. มักใช้คู่กับ Past Simple Tense เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ โดยที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่ออีกเหตุการณ์หนึ่งได้จบลงไปแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past Perfect Tense และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังใช้ Past Simple Tense

            He had left before you arrived. (เขาออกไปก่อนที่เธอจะมาถึง)

            The meeting had finished when I arrived. (การประชุมสิ้นสุดลงเมื่อฉันมาถึง)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธ

            ใน tense นี้ให้นำ verb to have ในประโยคมาทำเป็นปฏิเสธ โดยที่นำ verb to have(V2) + not

verb to have
Present (V1) Past (V2) Past participle (V3)
have/has had had

                        ประโยคบอกเล่า He had left. (เขาออกไปเมื่อไม่นานนี้เอง)

                        ประโยคปฏิเสธ He hadn’t left. (เขายังไม่ได้ออกไปนะ)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม

            ใน tense นี้ให้นำ verb to have ในประโยคมาทำเป็นปฏิเสธ โดยที่นำ verb to have(V2) + not

                        ประโยคบอกเล่า He had left. (เขาออกไปเมื่อไม่นานนี้เอง)

                        ประโยคปฏิเสธ He hadn’t left. (เขายังไม่ได้ออกไปนะ)

                        ประโยคคำถาม Had he left? (เขาออกไปแล้วใช่มั้ย)

                                    ตอบ Yes, he had. (ใช่เขาออกไปแล้ว) หรือ No, he hadn’t. (ไม่เขายังไม่ได้ออกไป)

                        ประโยคคำถามในเชิงปฏิเสธ Hadn’t he left. (เขายังไม่ได้ออกไปนะใช่มั้ย)

                                    ตอบ Yes, he had. (ใช่เขาออกไปแล้ว) หรือ No, he hadn’t. (ไม่เขายังไม่ได้ออกไป)

อ่านเพิ่มเติม >>>