คำบอกปริมาณหรือ Quantity words หลักการใช้ พร้อมตัวอย่าง

Quantity words

หลายคนคงสงสัยว่าคำบอกปริมาณมีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีวิธีการใช้อย่างไร วันนี้เราสรุปออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้ค่ะ 

Quantity words คำแสดงปริมาณ        
รูปแบบการใช้
A lot of/ lots ofA large number ofA great number ofA number ofA lot of/lots ofplural countable nouns + plural verbs
A large amount ofA great/ good deal ofA great amount ofsingular uncountable nouns + singular verbs

Ex.

 • He has done a lot of work. 
 • A large amount of money was stolen from the bank. 
 • A number of students were absent yesterday.
 • She has done a great deal of research.

Few/ a few/ only a few/ little/ a little/ only a little ความหมายคล้ายกันมาก แต่มีความแตกต่างดังนี้

few + plural countable nouns

Little + singular uncountable nouns

ความหมาย Not many (few) = แทบไม่มีเลย (negative meaning)

Not much (little) = แทบไม่มีเลย (negative meaning)

Ex.

 • Few people like rats.
 • He’s seriously ill. There’s little hope that he will recover.

(only) a few + plural countable nouns

(only) a little + singular uncountable nouns

ความหมาย Not many, but enough (a few) = ไม่มาก แต่เพียงพอ

Not much, but enough (a little) = ไม่มาก แต่เพียงพอ

Ex.

 • I’ve bought a few flowers for your birthday.
 • Would you like some milk?
 • Yes, please. Jus, a little.


Much/ many/ plenty of/ some/ any
 

much + uncountable nouns

many + plural countable nouns

plenty of + singular uncountable nouns

                 + plural countable noun

Ex.

 • There is much/ plenty of water in the well.
 • There are many/ plenty of empty boxes on the floor.

some + plural countable nouns

           + singular uncountable nouns

การใช้ ใช้ในประโยคบอกเล่าหรือคำถาม (ในเชิงเชิญชวน)

any + plural countable noun

        + singular uncountable nouns

การใช้ ใช้ในประโยคคำถาม/ปฏิเสธ

Ex.

 • Some workers work hard.
 • Do you need some water?
 • Is there any sugar in the bowl?
 • There weren’t any books left on the floor.

การใช้ All และ Whole

All (ทั้งหมด) มีความหมายเป็นพหูพจน์ ใช้กริยาพหูพจน์

Whole (ตลอดทั้ง/ ทั้งหมด) มีความหมายเป็นเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์

ตำแหน่งและการใช้ All และ Whole มีดังนี้คือ

AllWhole
– All + (the/ of the) +  n. พหูพจน์/ n. เอกพจน์- All + my/ your/ our/ their/ his/ her/ its + n. พหูพจน์/ n. เอกพจน์- All + เลขจำนวนนับ + n.พหูพจน์ – The/ A + whole +   n. เอกพจน์/ n. นับไม่ได้- my/ your/ our/ their/ his/ her/ its + whole + n. พหูพจน์/ n. เอกพจน์- The + whole + เวลา (hour/ day/ week/ month/ year/ evening etc.)- เลขจำนวนนับ + whole + เวลา

Ex.

 • It rained for three whole days. 
 • All five men are hard workers. 
 • Almost all of the students passed the exams. 
 • The whole world was anxious for peace.