สรุปประโยคในภาษาอังกฤษ (Sentences) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Sentence แปลว่า “ประโยค” หมายถึง “คำหรือกลุ่มคำที่พูดหรือเขียนออกไปแล้วมีความสมบูรณ์เนื้อความชัดเจน เข้าใจได้”

รูปแบบที่ 1 

ภาคประธาน (Subject)   ภาคขยาย (Predicate)
Subject     Verb
Birds    fly.
Tim and Tom are good students.
They have not been here a long time.
The door in this room is broken.
(You)     Sit down, please.
(You)     Don’t smoke on the bus.

รูปแบบที่ 2

ภาคประธาน (Subject)   ภาคขยาย (Predicate)
Subject         Verb + Object
The poor need food and clothes.
We want the see the President.

รูปแบบที่ 3

ภาคประธาน (Subject)    ภาคขยาย (Predicate)
Subject Verb + Object + Complement
I   saw him reading a book.
The policeman  shot the thief running into the house.
His father made him happy.

คำที่สามารถเป็นประธานของประโยคได้

1. Noun ทุกชนิด เช่น

That bird flies high.

The fire has been out for a long time.

A car must be insured.

2. Pronoun

am the first student to go to school.

You should do it by yourself.

They worked with this company two years ago.

3. Adjective (คุณศัพท์) ที่นำมาใช้อย่างนาม

The brave should be praised.

The poor are very happy to win the lottery.

4. Infinitive ได้แก่ To + Verb เช่น To walk, To give, To read etc.

To walk in the morning is good for health.

To give hospitality to a neighbor is what I want. (hospitality = ความเป็นมิตร)

5. Gerund ได้แก่ Verb 1 + ing เช่น Reading, Drinking, Walking, etc.

Reading makes a full man.

Drinking much whisky is bad for health.

Walking is a good exercise.

6. Phrase (วลี)

What to say is not heard. พูดอะไรน่ะไม่ได้ยินเลย

How to boil water is easy. วิธีต้มน้ำเป็นของง่าย

7. Clause (อนุประโยค)

What she is doing seems very difficult.

สิ่งที่หล่อนกำลังทำอยู่ดูเหมือนยากมาก

Where they slept last night is not known.

พวกเขานอนหลับที่ไหนคนที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ได้

Verbs

Kinds of verbs ชนิดของกริยา

1. Transitive Verb (สกรรมกริยา) ได้แก่ “Verb ที่ต้องมี Object (กรรม) มารับ เนื้อความของ Verb ตัวนั้นจึงจะสมบูรณ์” เช่น

He killed a snake. เขาได้ฆ่างู

I sent a parcel to him. ฉันได้ส่งห่อของไปให้เขา

2. Intransitive Verb (อกรรมกริยา) ได้แก่ “Verb ที่มีใจความหรือเนื้อความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้ว เวลาพูดหรือเขียนไม่ต้องมีกรรมมารับ” เช่น

A small boy walks slowly.

Those foreigners slept happily.

คำที่ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ในประโยคได้

1. Noun

Somsri bought a mango this morning.

They play football every day after school.

2.Pronoun

She does not know me well.

I will tell him if I meet him.

3. Adjective ที่ใช้อย่างนาม

Good people like to help the poor.

We need the brave to defend our country.

4. Infinitive (to + v.1)

My brother wants to study French.

น้องชายของผมต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศส

A student is learning to speak English.

นักศึกษาคนหนึ่งต้องการเรียนพูดภาษาอังกฤษ

5. Gerund (Verb + v.ing)

I wish having a new friend with me here.

The old man lies smoking alone.

6. Phrase (วลี)

Her sister does not know how to use the telephone.

I do not know what to say to him.

7. Clause (อนุประโยค)

My friend wants to know what I am doing here.

She does not understand how I can arrive here.