ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา Agreement of Subject and Verb

Agreement of Subject and Verb

“หลายท่ีานที่เริ่มเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษมาระดับหนึ่งแล้ว ก็เริ่มจะตรวจสอบการแต่งประโยคได้ วิธีการหนึ่งที่จะตรวจว่าการเขียนของเราถูกต้องหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก Agreement of Subject and Verb หมายถึงว่า ดูความถูกต้องระหว่างประธานกับกริยา เนื่องจากเป็นแกนของประโยค แต่มีวิธีการตรวจสอบที่เยอะและซับซ้อน เราจะขอแบ่งออกเป็นตอนๆ 4 ตอน เพื่อความเข้าใจง่ายค่ะ”

ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา Agreement of Subject and Verb 

1. คำเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือขยายประธานของประโยค (…of + s./….of the + s./….+s.) กริยาและสรรพนามจะต้องเป็นเอกพจน์ ไม่ว่าคำนามที่ตามมาจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

1. Every, Any  Each, one      Either               Neither

2. Everyone    Someone       Anyone            No one

3. Everybody  Somebody      Anybody         Nobody

4. Everything  Something      Anything        Nothing

คำในแถวที่ 1 ใช้สรรพนาม she/ her/ hers ถ้าคำนามที่ตามมาเป็นเพศหญิง

แต่ถ้าคำนามที่ตามมาเป็นเพศชาย หรือมีทั้งคำนามที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ใช้สรรพนาม he/ him/his

ถ้าคำนามที่ตามมาเป็นสัตว์หรือสิ่งของใช้ it/ its

คำในแถวที่ 2 และ 3 ใช้สรรพนาม he/ him/his

คำในแถวที่ 4ใช้สรรนาม it/ its

2. ประธานที่เชื่อมด้วยคำขยายต่อไปนี้ V. ตามประธานตัวหน้า

accompanied by         ติดตามโดย                    including           รวมทั้ง

along with                    รวมทั้ง                           like                     เช่นเดียวกันกับ

as well as                    รวมทั้ง                           no less than     รวมด้วย

besides                        นอกจาก                        no one but        ไม่มีใครนอกจาก

but                                 ยกเว้น                           not                      ไม่ใช่

except                           ยกเว้น                           or                        หรือ

excluding                     ไม่นับ                            plus                    บวก

in addition to               นอกจาก                        together with    รวมทั้ง

in company with         พร้อมด้วย                      with                    รวมทั้ง

Ex.

 • John, together with Susan and Pat, is planning to take a trip to the mountains when school is over.
 • Only Fred, not his brothers, is attending the university.
 • Peter as well as his followers has come to the meeting.

3. การใช้ V. กรณีที่มีประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย and

3.1 ถ้ามี article นำหน้าประธานทั้ง 2 แห่ง ใช้กริยาพหูพจน์

3.2 ถ้ามี article นำหน้าประธานตัวหน้าแห่งเดียว ใช้กริยาเอกพจน์

Ex.

 • An old friend and classmate of mine is spending the weekend with me.
 • The secretary and the treasurer are present.
 • The layer and the executor are here. (executor = ผู้จัดการมรดก)
 • The lawyer and executor is here. (เป็นบุคคลคนเดียวกัน)

4. การใช้ one of………..

4.1 One of + นามพหูพจน์ ใช้ V. เอกพจน์ เช่น

 • One of his friends has been injured in a railway accident. 
 • One of us does not like to wear his necktie.

4.2 One of + นามพหูพจน์ + who/that/which ใช้ V. พหูพจน์ เช่น

 • He is one of my friends who are millionaires.
 • She is one of those who enjoy teaching these students.
 • I’m terribly sorry but the truth of the matter is that she is the only one of your relatives who really care.

5. ประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย either………or, neither…………….nor, …………or……….., not only…………..but also…………. ใช้กริยาตามประธานตัวที่ 2 ที่อยู่ใกล้กริยาที่สุด

Ex.

 • Not only you but also I am going to school.
 • You or he walks to the market today.
 • Either the kittens or the cat has to be given away.
 • Neither you nor your sister has seen my new car.

6. ประธานที่ขึ้นต้นด้วย either (หนึ่งในสอง) neither (ไม่ใช่หนึ่งในสอง) each (แต่ละ) ใช้ V. เอกพจน์ มีโครงสร้างเหมือนกันคือ

Either + นามเอกพจน์

Either of + the + นามพหูพจน์

Neither + นามเอกพจน์

Neither of + the + นามพหูพจน์

Each + นามเอกพจน์

Each of + the + นามพหูพจน์

Ex.

 • Either train (หรือ Either of the trains) goes to Bangkok. 
 • Neither by (หรือ Neither of the boys) is lazy. 
 • Neither of you (หรือ Neither of them) is qualified to be a teacher. 
 • Each boy (หรือ Each of the boys) has two books.
 • Each of them is to bring his own book to the next class.
 • Each boy and girl has two books.

Note: ยกเว้น Each อยู่หลังประธานที่เป็นพหูพจน์ ใช้ V. พหูพจน์ เช่น

 • The workers each bring their own lunch to the building site.

ติดตามข้อที่ 7 ในตอนที่ 3  ค่ะ….

ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาตอนที่ 3

Agreement of Subject and Verb

ในตอนนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ มีหลักการง่ายๆ ทำความเข้าใจกันเลยนะคะ

7. หลักการใช้ a number of, the number of

7.1 the number of + นามพหูพจน์ = จำนวน   ใช้กริยาเอกพจน์

7.2 a number of + นามพหูพจน์ = จำนวน      ใช้กริยาพหูพจน์

Ex.

 • A number of professors have contributed to the success of this meeting. 
 • The number of students in the class is limited to fifteen.

8. ประธาน The + V.3 หรือ The + adj. ใช้ V. พหูพจน์ คือ the poor, the rich, the old, the young, the wounded, the injured, etc เช่น

 • The seriously wounded were immediately taken to the hospital. 
 • The poor need more help.

9ถ้ามี Here, There, Why, Where, How, How much นำหน้าประโยค ใช้ V. ให้สอดคล้องกับประธานที่ตาหลัง เช่น

 • There was much damage done to the crops.
 • Here comes the bus.
 • Where are your shoes?

10.คำที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ คือ deer, sheep, poultry, fish, cod (ปลาคอด), herring (ปลาเฮริง), salmon (ปลาแซลมอน), trout (ปลาเทร้าท์) เช่น

 • There are ten deer in the zoo.

11.คำต่อไปนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ทั้งนี้อยู่กับความหมาย คือ

Statistics = วิชาสถิติ (เอกพจน์) ข้อมูลทางสถิติ (พหูพจน์)

Politics = วิชาการปกครอง (เอกพจน์) เรื่องการเมือง (พหูพจน์)

Athletics = การกรีฑา (เอกพจน์) กิจกรรมกรีฑา (พหูพจน์)

 • Are these statistics accurate? (ข้อมูลทางสถิติ)
 • Statistics is his weakest subject.(วิชา)

12.คำต่อไปนี้เป็นพหูพจน์เสมอ และใช้กริยาพหูพจน์

Shorts              การเกงขาสั้น                  scissors                       กรรไกร

Clothes            เสื้อผ้า                            sandals                        รองเท้าแตะ

Arms                อาวุธ                               slacks                          กางเกงขายาว

Ashes              เถ้าถ่าน                           slippers                        รองเท้าแตะ

Bowels            เครื่องใน                          riches                           ทรัพย์สมบัติ

Glasses          แว่นตา                            thanks                           ขอบคุณ

Spectacles      แว่นตา                           tactics                            ยุทธวิธี

Goods              สินค้า                             trousers                         กางเกงขายาว

 • These slacks have been cleaned several times.
 • The goods on this counter are on sale.

13.หลักการเขียนเศษส่วน

เศษ ใช้เลยบอกจำนวน (cardinal) ส่วน ใช้เลขบอกลำดับที่ (ordinal number) ถ้าเศษมากกว่า 1 เติม s ที่ส่วน ระหว่างเศษส่วนมี hyphen คั่น จะใช้ V. รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วแต่นามที่ตามมา

 • One-fifth of the students like this new textbook.
 • Two-thirds of the money is yours.

14.ประธานต่อไปนี้ใช้ V. เอกพจน์ คือ

1. ชื่อวิชา เช่น mathematics, physics, economics, statistics, gymnastics

 • Mathematics is his weakest subject.

2. ชื่อโรค เช่น mumps (โรคคางทูม), measles (โรคหัด), diabetes (โรคเบาหวาน)

3. ชื่อหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เช่น The Thirty-Nine Steps, the Times, Star Wars

4. ชื่อบ้านหรือชื่อโรงแรม เช่น The Rose and Crown

5. ระยะทาง เช่น twenty miles, fifty miles

 • Sixty miles is a long distance.

6. น้ำหนักหรือส่วนสูง เช่น two pounds, two tons

7. จำนวนเงิน เช่น ten thousand baht, five dollars

 • Ten thousand baht a month is a wonderful offer.

8. ระยะเวลา เช่น fifty years, five months

 • Five months is the longest that we could wart.

9. ชื่ออาหารหรือเครื่องดื่มที่เสิร์ฟด้วยกันหรือรวมเป็นหน่วยเดียวกันโดยเชื่อมด้วย and เช่น bread and butter, bacons an eggs, icecream and cake, gin and tonic

 • Ham and eggs is among his most profitable products.

10.  a pair of + นามพหูพจน์ เช่น a pair of shoes ใช้ V. เอกพจน์ แต่ถ้า shoes หรือ scissors อย่างเดียวใช้ V. พหูพจน์

 • These shoes are almost worn out. 
 • This pair of shoes is very old.

11.  news, billiards, molasses (น้ำอ้อย, กากน้ำตาล), whereabouts (ที่อยู่), summons (หมายเรียก), advice, furniture, food, clothing, the United States

 • Good advice is not always heeded. (heeded = ฟัง/ เอาใจใส่)

12.  สำหรับ collective noun เช่น committee, crowd, group, class, team, family, cabinet, crew, jury, fleet (กองทัพเรือ), government

ถ้าใช้ในความหมายรวม ใช้ V.เอกพจน์ ถ้าใช้ในความหมายแยก ใช้ V. พหูพจน์

 • The committee has agreed to a plan. (ความหมายรวม)
 • The football team are having dinner. (ความหมายแยก)

15. ประธานที่ขึ้นต้นด้วย infinitive + คำขยาย หรือ gerund + คำขยาย เป็นเอกพจน์

 • To educate huge population is a great problem. 
 • Working ten hours a day in the hospital is quite tiring. 
 • Working in the garden on Saturday s is not my idea of fun.

16คำที่มีรูปเอกพจน์ แต่ใช้ V. พหูพจน์ คือ cattle, people, police, youth เช่น

 • Why are the police standing over there?
 • The youth of today don’t know what they want.

ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะ ใครที่ทำความเข้าใจเสร็จแล้ว ก็จะสามารถตรวจสอบงานเขียนของตัวเองได้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ หรือต้องแก้ไขอย่างไร อย่าลีมเรียนบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ….