คำเชื่อม Connectors ในภาษาอังกฤษที่พบบ่อย

Connectors (คำเชื่อม) ต่อไปนี้ เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในงานเขียน และใช้สอบด้วย มีอะไรบ้าง เราสรุปมาให้แล้ว มาดูกันเลย

1. แสดงสาเหตุของการกระทำ มีความหมาย = เพราะว่า

(A) + ประโยค ได้แก่

as                 เพราะว่า/ เนื่องจาก     now that        เนื่องจากบัดนี้

because     เพราะว่า                      seeing that    เนื่องจาก

for                เพราะว่า                       since              เนื่องจาก

in as much as                               โดยเหตุที่

in view of the fact that                   เนื่องจากความจริงที่ว่า

 • Because I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social events. (Because + clause)

(A) + นามหรือวลี ได้แก่

because of                  เพราะว่า        by virtue of     โดยเหตุที่

on the grounds of      เพราะว่า        due to             เพราะว่า

on the score of           ด้วยเหตุที่     thanks to        เนื่องจาก/ เพราะว่า

by reason of                เพราะว่า        on account of เนื่องด้วย

 • Those workers finished the construction of the road well ahead of schedule, thanks to the unusually good weather.
 • I rejected his proposal on the sore of expense. ผมปฏิเสธข้อเสนอของเขาด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่ายแพง

2. แสดงการกระทำหรือผลที่เกิดขึ้น เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน

Consequently           ดังนั้น            thus                 ดังนั้น

Hence                        ดังนั้น            therefore         ดังนั้น

So                               ดังนั้น            consequently  ดังนั้น

Accordingly               ดังนั้น

So + adj. หรือ adv. + that มากจนกระทั่ง

Such + นาม + that มากจนกระทั่ง

 • It was such a miserable day that I decided to stay home.
 • She’s so busy that she can’t take time to eat.
 • The door was open so I went in.
 • He went in, for the door was open.
 • Jack was sick; therefore, he didn’t come to school.
 • He broke the rules of the school; therefore, he deserved to be punished.
 • Thailand lies very near to the equator; consequently, the weather is very hot all the year-round. ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมาก ดังนั้นอากาศจึงร้อนตลอดทั้งปี
 • Our business has become worse during the last three years; accordingly, we cannot pay the debt.

3. แสดงความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์

(A) + ประโยค ได้แก่

in order that             เพื่อว่า           so that                    เพื่อว่า

lest                            เพื่อว่าจะได้ไม่

 • You’d better be careful, lest you should stumble. ระวังหน่อยจะได้ไม่สะดุดล้ม
 • He has to work hard so that he can pass the exams.

(B) + V.1 ได้แก่

in order to               เพื่อ              so as to         เพื่อ

to                              เพื่อ

 • I work hard so as not to fail again.
 • He works fifteen hours a day in order to make a better living for his family.

(C) + V.ing ได้แก่

for the purpose of 

with a view to         

with the aim of

in the hope of

with the object of

with the intention of

with an eye to

** มีความหมายว่า เพื่อ

 • He works hard with the aim of passing the examination.

4. แสดงเหตุผลขัดแย้งกัน

(A) + ประโยค ได้แก่

although                  ถึงแม้ว่า                    though              ถึงแม้ว่า

however                  อย่างไรก็ตาม            nevertheless   อย่างไรก็ตาม

but                            แต่                            even if               ถึงแม้ว่า

yet                            แม้กระนั้นก็ตาม         still               แม้กระนั้นก็ตาม

notwithstanding the fact that  ถึงแม้ว่า

in spite of the fact that             ถึงแม้ว่า

 • She was thirsty; however, she refused to drink any soft drink.
 • Although he is very popular, I don’t like him.
 • He never works hard but he gains all prizes.
 • The sun is shining; nevertheless, I’m sure it’ll rain.
 • He has plenty of money, yet he is unhappy.

(B) + นามหรือวลี ได้แก่

despite                         ถึงแม้ว่า                in spite of         ถึงแม้ว่า

notwithstanding          ถึงแม้ว่า

 • Despite the large advertising campaign, the business lost many customers.

5. แสดงเงื่อนไข (ดูเรื่อง if-clause ประกอบ)

(A) + ประโยค ได้แก่

as long as                ตราบใดที่/ ถ้า              suppose        สมมติ

so long as                ตราบใดที่/ ถ้า              if                      ถ้า

providing                  ถ้า/ โดยมีเงื่อนไขว่า     unless           ถ้า……ไม่

provided that           ถ้า/ โดยมีเงื่อนไขว่า     in case           ในกรณีที่ เผื่อว่า

supposing (that)    สมมุติว่า

on the condition that  โดยมีเงื่อนไขว่า

 • As long as you work harder, you will improve.
 • Suppose (หรือ supposing) your teacher saw you, what would you say?

(B) + นามหรือวลี ได้แก่

in case of                     ในกรณีที่                       in the event of ในกรณีที่

 • Push this button in case of emergency.

6. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

Or                           มิฉะนั้น

Or else                  มิฉะนั้น

Otherwise             มิฉะนั้น

 • Come early, or there won’t be any seats left.
 • Say you are sorry, or else he will never forgive you.
 • You had better come yourself, otherwise you will send your friend.

7. เพิ่มเนื้อความ

and                                       และ

both…..and                         ทั้ง……และ……

not only……but also         ไม่เพียงแต่……ยัง……อีกด้วย

no less….than                   ไม่เท่านั้นแต่……ยังอีกด้วย

as well as                           และ/ เช่นเดียวกันกับ

and…..too                           และยัง……อีกด้วย

and also……                      และแถมยัง……อีกด้วย

nor…….                               และ……ไม่

what’s more                       ยิ่งไปกว่านั้น ยัง…….อีกด้วย

furthermore                        ยิ่งไปกว่านั้น ยัง…….อีกด้วย

moreover                            ยิ่งไปกว่านั้น ยัง…….อีกด้วย

besides                              นอกจากนั้นยัง……

likewise                              ยิ่งไปกว่านั้น ยัง…….อีกด้วย

again                                   ยิ่งไปกว่านั้น ยัง…….อีกด้วย

 • Daeng was tired and hungry.
 • Daeng was tired as well as hungry.
 • Daeng was both tired and hungry.
 • Dang was not only tired but also hungry.
 • Daeng was no less tried than hungry.
 • Daeng was tired and hungry too.
 • Daeng was tried and also hungry.
 • She doesn’t like this dress. She doesn’t want it. = She doesn’t like this dress nor does she want it. หล่อนไม่ชอบเสื้อผ้าชุดนี้ทั้งยังไม่ต้องการอีกด้วย
 • I haven’t any time to do it. I haven’t any money. = I haven’t any time to do it nor do I have any money. ผมไม่มีเวลาที่จะทำและก็ไม่มีเงินด้วย